Bewindvoering

Bewindvoering is een beschermende maatregel die door de kantonrechter wordt opgelegd, nadat deze zich vergewist heeft van de noodzaak van deze beschermende maatregel voor de onder bewind gestelde. De behartiging van de materiële belangen staat voorop. De bewindvoerder wordt officieel bij beschikking benoemd door de kantonrechter en dient vervolgens de bewindvoering via een vastgesteld protocol  uit te voeren.

Inkomens-/budgetbeheer (vrijwillige bewindvoering)

Met dit beheer richten we ons vooral op hen die begeleiding wensen bij het structureren van hun inkomen- en uitgavenpatroon. Het verschil met bewindvoering is de vrijwilligheid. Er wordt een overeenkomst aangegaan en met een ondertekende volmacht gewerkt, maar deze is vele malen minder vergaand dan onder bewind stelling en er is geen tussenkomst van de kantonrechter.

Het kan een tijdelijke oplossing zijn, om wat meer structuur in het dagelijkse leven te krijgen of als opmaat naar  officiële bewindvoering, maar het kan ook een structurele oplossing blijken te zijn, waarbij Bewindenburo voor rust, stabiliteit en zekerheid zorgt.

Globale inhoud van de werkzaamheden

Aanleggen van een (digitaal) dossier
Het ontvangen en verwerken van post
Contacten onderhouden met alle noodzakelijke instanties
Controle op inkomsten
Betalen van lasten
Uitbetalen van leef-, zakgelden
Aanvragen van uitkeringen
Aanvragen van bijzondere bijstand
Afsluiten van verzekeringen
Aanvragen van kwijtscheldingen
Aanvragen van toeslagen
Doen van belastingaangifte(n)
Afspraken maken/regelingen treffen met schuldeisers
In kaart brengen schuldpositie en inschakelen schuldhulpverlening

Indien gewenst/noodzakelijk:
Ontruiming/verhuizing regelen
(Doen)  verkopen van onroerend goed (met toestemming van de kantonrechter)
Opslag  van persoonlijke goederen
Werkzaamheden op locatie (op basis uurtarief met toestemming van kantonrechter)

Drupal theme by Kiwi Themes.